1. Pojęcia
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia:
   1. Właściciel – osoba lub firma obsługująca i administrująca Serwisem.
   2. Regulamin – niniejszy dokument, mówiący o warunkach korzystania z Serwisu.
   3. Serwis – portal Chamskie Memy pod adresem www.chamskiememy.pl.
   4. Użytkownik – oznacza osobę, która posiada konto na Serwisie.
 2. : Warunki korzystania z Serwisu oraz odpowiedzialność osobista Użytkownika.
  1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i pełnej akceptacji niniejszego Regulaminu.
  2. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań które mogą utrudnić bądź wyłączyć funkcjonowanie Serwisu innym Użytkownikom.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, również prawną, dotyczącą jego działań w Serwisie.
  4. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).  Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, również autorskie, do wszystkich materiałów przesyłanych do Serwisu. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że posiada wszystkie prawa, w tym prawa autorskie, do umieszczanych materiałów.
  5. Jeżeli Użytkownik naruszy jakiekolwiek prawa lub dobra osób lub podmiotów trzecich, będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność, w tym prawną oraz finansową wobec poszkodowanych.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do usuwania wszelkich danych z wrzucanych materiałów, które mogą pomóc zidentyfikować jakiekolwiek osoby fizyczne bądź prawne. Jest to ochrona danych osobowych innych osób. Całkowitą odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie materiałów, tak aby nie zawierały danych innych osób lub podmiotów, ponosi Użytkownik.
  7. Użytkownik umieszczając materiały w Serwisie udziela Właścicielowi nieodpłatnej licencji do:
   1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia materiałów lub ich części w jakikolwiek sposób, formie lub technologii, w tym małoformatowymi technikami poligraficznymi w formie ulotki, gazety, katalogu, folderu reklamowego lub formacie książkowym,
   2. utrwalania, wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania materiałów lub ich części,
   3. publicznego rozpowszechniania i obrotu materiałami, ich częściami w jakikolwiek sposób i formie, w tym drodze przeniesienia praw, dalszej licencji, najmu lub dzierżawy,
   4. tworzenia opracowań materiałów lub ich części,
   5. wprowadzenia materiałów lub ich części do pamięci komputera,
   6. udostępniania materiałów lub ich części w jakiejkolwiek formie i technologii, w tym poprzez sieć Internet, w tym wykorzystania materiałów lub ich części na dowolnych stronach internetowych,
   7. wykorzystywania materiałów lub ich części nieokreślonego w czasie oraz we wszystkich krajach świata.
  8. Równocześnie Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań materiałów lub ich poszczególnych części (wykonywania praw zależnych) Administratorowi. Użytkownik zrzeka się wykonywania autorskich prawa osobistych w takim zakresie, że wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie materiałów, ich części, lub opracowań tych materiałów lub ich części bez podpisu.
  9. Właściciel dołoży wszelkich starań aby utrzymać jak najwyższą jakość i dostępność Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności w ew. przerwach w działaniu Serwisu.
 3. Polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Właściciel. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu korzystania z możliwości Serwisu.
  2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Aby tego dokonać należy skontaktować się z Administratorem.
  3. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika.
  4. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w sposób na jaki pozwalają tego dokonać środki techniczne. Zgodnie z prawem, Właściciel musi ujawnić dane osobowe przez siebie rejestrowany, gdy zostanie wydane odpowiednie zlecenie np. przez Sąd.
  5. Korzystanie z Serwisu oznacza zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie tzw. plików Cookie, logów serwera oraz serwisu, adresów IP Użytkownika. Wykorzystywane są również narzędzia analityczne anonimizujące dane (zbieramy w nich statystyki, nie związane z konkretną osobą).
  6. W serwisie mogą być wyświetlane reklamy, które są dostarczane przez zewnątrznych usługodawców. Nie mają oni dostępu do wewnętrznej bazy Serwisu. Mogą mieć zastosowanie ich osobne regulaminy.
  7. Użytkownik może zablokować lub wyczyścić pliki Cookie, poprzez opcje w swojej przeglądarce. Może to natomiast spowodować, że Serwis nie będzie używalny dla danego Użytkownika.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.05.2017 r.
  2. Regulamin w swojej aktualnej formie jest dostępny dla Użytkowników w Serwisie.
  3. Właściciel ma prawo do dowolnej zmiany niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny i w dowolnym momencie.
  4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych tymi przepisami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.